5 people have favorited this bearAnna Kovaleva    (Dobryshi by Anna Kovaleva)
Maria Shpakovskaya    
Karen Pursel     
Lori Brown    
Linda Spahic